O B W I E S Z C Z E N I E O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zabłudów, 05 września 2014 r.

RGiGG.6220.11.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 05 września 2014 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ziemnego stawu służącego do celów rekreacyjnych, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 737/5 położonej w obrębie Ryboły, gm. Zabłudów

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji umarzającej postępowanie administracyjne oraz z dokumentacją sprawy.

Z aktami przedmiotowej sprawy każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania możezapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 205w godzinach 700 – 1500, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Burmistrz Zabłudowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Maksymiuk

Wprowadzający: Mirosław Maksymiuk

Data modyfikacji: 2014-09-09

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2011-10-10