O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6220.21.2016

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Zabłudowa

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., – Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocena oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016, poz. 353 j.t. ze zm.), Burmistrz Zabłudowa

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację, że w związku z wnioskiem Pana Mirosława Andrzeja Smakosza i Macieja Smakosza wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz  przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków do hodowli brojlerów kurzych lub indyczek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami towarzyszącymi, maksymalnie 2160 DJP, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 59/6 obręb Kuriany, gm. Zabłudów.

 

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej i do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zabłudowa, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

Na podstawie art. 79 ust 1 ww.  ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na powyższe informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 205, tel. (085) 718-81-00 istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 23 stycznia 2017r. do 22 lutego 2017r.  można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na adres wskazany wyżej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej (email: um@zabludow.pl). Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Informację umieszcza się na okres 30 dni:

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

-        w Internecie pod adresem http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

-        w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń w Kuriany i Płoskie.

 

z up Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Wiesław Dąbrowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-01-23

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-01-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-01-23