O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6220.13.2015/16

w sprawie wydania decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na głębokiej ściółce w obsadzie 960 sztuk bydła (608 DJP), przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 74/15 obręb Protasy, gm. Zabłudów

Zabłudów, 9 grudnia 2016 r.

RGiGG.6220.13.2015/16

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 t.j.),

zawiadamiam

że w dniu 9 grudnia 2016 r. została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na głębokiej ściółce w obsadzie 960 sztuk bydła (608 DJP), przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 74/15 obręb Protasy, gm. Zabłudów, na wniosek Pana Adriana Minko.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku nr 103/NZ/2016, znak: NZ.4461.93.2015 z dnia 28 kwietnia 2016 r., oraz uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Białymstoku znak: WOOŚ-II.4242.18.2016.RD z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z aktami przedmiotowej sprawy każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 205 w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

Obwieszczenie umieszcza się:

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

-        w Internecie pod adresem http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;

-        w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń w Protasach i Zwierkach.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2016-12-09

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-12-12

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-12-12