O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie dwóch kurników o łącznej obsadzie 304 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 476/1 obręb Kamionka,gm. Zabłudów.

Zabłudów, 24 marca 2015 r.

RGiGG.6220.19.2014

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 24 marca 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie dwóch kurników o łącznej obsadzie 304 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 476/1 obręb Kamionka,gm. Zabłudów.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak: WOOŚ-II.4242.61.2014.PL z dnia 14 stycznia 2015 r. oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku nr 211/NZ/14, znak: NZ.4461.30.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Z aktami przedmiotowej sprawy każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania możezapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 205w godzinach 700 – 1500, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

- w Internecie pod adresem http://um-zabludow.pbip.pl/;

- w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń w Kamionce, gm. Zabłudów i w Henrykowie, gm. Supraśl.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chmielewska - Nowik

Wprowadzający: Ewa Chmielewska - Nowik

Data modyfikacji: 2015-03-26

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-03-26