Usuwanie azbestu i wyrobów zawierajacych azbest

Untitled

Gmina Zabłudów informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zabłudów” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

0x01 graphic
0x01 graphic

Realizując "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zabłudów na lata 2010 - 2032" Gmina Zabłudów planuje przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Zabłudów, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe planujące w 2016 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów:

- demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,

- zbierania, transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

- unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie (Referat Gospodarki Komunalnej), gdzie należy złożyć wniosek, bądź pobrać wniosek ze strony internetowej www.zabludow.pl.

Informacji na temat utylizacji odpadów azbestowych udziela Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 85 7188 669.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Gorealewska

Data wytworzenia: 2016-11-16

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-11-16

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2005-02-17