Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR. 6740. 3. 5. 2016

Termin ważności strony 2016-05-13
Białystok, 2005r

AR. 6740. 3. 5. 2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 26.04.2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Zabłudowa, złożonego w dniu 04.02.2016 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej Nr 106894B - ulicy Izabeli Demblińskiej w Zabłudowie, budowie zjazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowie przepustu, gazociągu i kablowej sieci telekomunikacyjnej wraz z wycinką drzew, na działkach o nr ewid. 206.8, 206.9, 263.9, 265.9, 154/2.9, 262.9, 157/23.9, 237.9, 210.9, 266.9, 151/14.12, 151/18.12, 151/16.12, 150/1.12, 149/4.12 oraz poza pasem drogowym czasowe zajęcie na działce o nr ewid. 157/1.9 - budowę korytkowego ścieku betonowego w obrębie ewidencyjnym 94 Zabłudów, gm. Zabłudów.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. Rozbudowę drogi gminnej, budowę zjazdów

  2. Budowę kanalizacji deszczowej,

  3. Przebudowę przepustu, gazociągu

  4. Wycinkę drzew,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 94 - Zabłudów:

- nr geod. 151/2 na działki nr 151/14 i 151/15

- nr geod. 151/10 na działki nr 151/18 i 151/19

- nr geod. 151/5 na działki nr 151/16 i 151/17

- nr geod. 150 na działki nr 150/1 i 150/2

- nr geod. 149/3 na działki nr 149/4 i 149/5.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej Nr 106894B - 94 - Zabłudów działka nr geod. 154/2, 263, 265, 151/14, 151/18, 151/16, 150/1, 149/4.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2016-05-12

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2014-07-25