Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu odpadów komunalnych

Untitled

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE NIE DZIAŁAJĄ NA PODSTAWIE UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6f UST. 1 (UMOWY W RAMACH PRZETARGU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW) I NIE ŚWIADCZĄ TAKIEJ USŁUGI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, O KTÓREJ MOWA W ART. 6f UST. 2, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Zabłudowie Uchwały Nr XIX/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Zabłudów nie działają podmioty, które nie mają zawartej umowy na podstawie art. 6 f ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Goralewska

Wprowadzający: Marta Goralewska

Data modyfikacji: 2014-10-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2014-10-23