Wyjaśnienie do naboru na stanowisko podinspektora ds realizacji świadczenia wychowawczego

Untitled

0x08 graphic
Zabłudów dnia 2016-03-09

070. .2016

OGŁOSZENIE Kierownika MOPS w Zabłudowie.

W nawiązaniu do ogłoszenia Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds realizacji świadczenia wychowawczego realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Z dnia 07 marzec 2016 r. W związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi doprecyzowuje :

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Czas zatrudnienia: okres realizacji świadczenia wychowawczego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów ubiegających się o powyższe stanowisko

a. Wymagania niezbędne:

podinspektorem może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe zakresu: administracja, prawo, zarządzanie, lub wyższe zawodowe z zakresu: administracja, prawo, zarządzanie z minimalnym rocznym okresem zatrudnienia na danym stanowisku,

lub

b) wykształcenie wyższe zawodowe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych lub świadczenia wychowawczego potwierdzone co najmniej rocznym stażem pracy z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych

lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych lub wychowawczych, udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

6) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;

7) znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

8) Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

9) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -

prace społecznie użyteczne Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001

10) umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i wykonywania innych zadań

Pozostałe zapisy oferty konkursowej ogłoszonej 07.03.2016 na stanowisko podinspektora ds realizacji świadczenia wychowawczego nie ulegają zmianom.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie, ul. Rynek 8 16-060 Zabłudów, woj. podlaskie

(85) 718 81 00, (85) 718 81 22, (85) 718 81 89, fax(85) 718 81 00 wew. 42, NIP966-14-13-778 REGON 050864374

nr rachunku Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 05 8099 0004 0016 3327 2000 0010

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Wprowadzający: Piotr Torbicz

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-03-09