Nabór na stanowisko podinspektora ds realizacji świadczenia wychowawczego

Untitled

0x08 graphic
Zabłudów dnia 2016-03-07

070. .2016

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds realizacji świadczenia wychowawczego realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Miejsce pracy: Gmina Zabłudów

Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Ogłoszono dnia: 07 marzec 2016 r.

Zlecający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/umowa o pracę na czas trwania realizacji zadania

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

podinspektorem może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe zakresu: administracja, prawo, zarządzanie, wyższe zawodowe poparte doświadczeniem zawodowym, z zakresu: administracja, prawo, zarządzanie

b) wykształcenie wyższe zawodowe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych lub świadczenia wychowawczego potwierdzone co najmniej rocznym stażem pracy z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych lub wychowawczych, udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

6) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;

7) znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

8) Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

9) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -

prace społecznie użyteczne Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001

10) umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i wykonywania innych zadań

b. Wymagania dodatkowe:

1) profesjonalizm w pracy z klientem;

2) dyspozycyjność;

3) odporność na stres

4) nieposzlakowaną opinią,

5) posiada znajomość obsługi komputera, w tym znajomość programów Microsoft Word, Excel oraz Internet;

6) znajomość oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych - SYGNITY; Empatia

7) posiada doświadczenie zawodowe z zakresu realizacji zadań świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej.

Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej (w tym praktyka, staż), na powyżej wskazanych stanowiskach,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego;

2) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń

wychowawczych, sporządzanie list wypłat

3) prowadzenie rejestru świadczeń wychowawczych;

4) prowadzenie pełnej sprawozdawczości finansowej z zakresu realizowanych zadań;

5) przetwarzanie danych w systemie informatycznym;

6) realizacja prac społecznie użytecznych oraz innych zadań zleconych przez kierownika;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa zlecenie /umowa o pracę

IV. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy;

2) list motywacyjny, CV

3) potwierdzone kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

4) potwierdzone kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy;

5) referencje lub opinie;

6) oświadczenia o: niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

korzystania z pełni praw publicznych

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku podinspektora ds świadczeń wychowawczych.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

do 18 marca 2016 r., do godz. 10.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów lub składać osobiście w pokoju Nr 113 w MOPS w Zabłudowie, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko; podinspektor świadczeń wychowawczych.

c. Rekrutacja:

Postepowanie konkursowe dotyczące naboru: ocena merytoryczna, test kompetencji zawodowych, rozmowa kwalifikacyjna wszystkich kandydatów, których aplikacje spełniają wymagane kryteria odbędzie się w dniach 21-22 marca 2016 w godzinach 9-14 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

VI. Informacje dodatkowe:

1) postępowanie w sprawie naboru prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika MOPS w Zabłudowie.

2) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP MOPS w Zabłudowie http://mopszabludow.nbip.pl/, na stronie internetowej MOPS Zabłudów http://www.mops-zabludow.pl/oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS w Zabłudowie.

3) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy muszą być podpisane z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4) dostarczonych dokumentów dotyczących naboru na stanowisko podinspektor świadczeń wychowawczych MOPS w Zabłudowie organizator konkursu nie zwraca.

5) Zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds świadczeń wychowawczych możliwe będzie od miesiąca kwietnia 2016 roku.

6) Jednocześnie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie zastrzega sobie prawo do odwołania naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds świadczeń wychowawczych bez podania przyczyny.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zabłudowie

/- / Piotr Torbicz

REGULAMIN NABORU

na stanowisko

podinspektor świadczeń wychowawczych

MOPS w Zabłudowie

Data ogłoszenia: 07 Marzec 2016 r.

Termin wpływu aplikacji: do 18 marca 2016 r.

Sposób ogłoszenia: BIP MOPS w Zabłudowie, strona internetowa MOPS Zabłudów, tablica ogłoszeń MOPS w Zabłudowie.

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie/umowa o pracę.

Czas trwania: okres próbny/umowa terminowa/czas nieokreślony na czas realizacji świadczenia wychowawczego

Pierwszy etap postepowania: weryfikacja merytoryczna złożonych aplikacji konkursowych.

Do drugiego etapu zakwalifikowane zostaną osoby spełniające wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze z preferowanym doświadczeniem w pracy w jednostkach pomocy społecznej.

Po przeprowadzeniu testu kompetencji, rozmów kwalifikacyjnych wybrana zostanie jedna osoba o najwyższych kwalifikacjach i największym doświadczeniu w pracy oraz posiadająca dodatkowe uprawnienia, zgodnie z ogłoszeniem o naborze.

Komisja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w wypadku kiedy osoba/by wyłonione w drugim etapie postępowania konkursowego nie uzyskają wymaganej ilości punktów w teście kompetencji (min. 70%) lub na rozmowie kwalifikacyjnej.

Ustalam skład Komisji rozpatrującej do przeprowadzenia naboru:

1. Piotr Torbicz, Kierownik MOPS w Zabłudowie - Przewodniczący Komisji,

2. Iwona Kuklińska, inspektor świadczeń rodzinnych - członek Komisji

3. Beata Katarzyna Baniel - Głowna Księgowa MOPS - członek Komisji

4. Ewa Baniel - podinspektor funduszu alimentacyjnego - Sekretarz Komisji

Komisja będzie pracowała wg zasad regulaminu naboru określonego Zarządzeniem Nr 3/08

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabłudowie i ustalenia składów komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów.

Dokumentację z przeprowadzonego naboru stanowią załączniki:

Nr 1 - ogłoszenie o naborze,

Nr 2 - protokół oceny formalnej ofert,

Nr 3 - protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy,

Nr 4 - informacja o wynikach naboru,

Nr 5 - pisma wysłane do osób zakwalifikowanych do naboru,

Nr 6 - pisma wysłane do osób nie zakwalifikowanych do naboru.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zabłudowie

Piotr Torbicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie, ul. Rynek 8 16-060 Zabłudów, woj. podlaskie

(85) 718 81 00, (85) 718 81 22, (85) 718 81 89, fax(85) 718 81 00 wew. 42, NIP966-14-13-778 REGON 050864374

nr rachunku Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 05 8099 0004 0016 3327 2000 0010

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Wprowadzający: Piotr Torbicz

Data modyfikacji: 2016-03-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-07-24