Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych.

 

Or.2110.6.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Zabłudowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul. Rynek 8,  16-060 Zabłudów

 

 1. Stanowisko pracy:

Podinspektor w Referacie Centrum Usług Wspólnych

Wymiar czasu pracy – 1 etat

 

II.Wymagania niezbędne:

 1. a) wykształcenie wyższe,
 2. b) specjalność: finanse i rachunkowość,
 3. c) doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w księgowości, obejmujące również odbyte staże, umowy zlecenia i dzieła,
 4. d) posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. f) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 8. h) nieposzlakowana opinia,
 9. i) znajomość obsługi komputera.

 

III.Wymagania dodatkowe:

 1. a) umiejętność obsługi Programu autorstwa U.I. INFO-SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek, szczególnie Księgowość Budżetowa,
 2. b) umiejętność obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 3. c) znajomość obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 4. d) znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów:

- ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- ustawy o ochronie danych osobowych

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,

 1. e) umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy na własnym stanowisku,
 2. f) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. Prowadzenie zgodnie z zasadami przyjętej polityki rachunkowości ewidencji księgowej  syntetycznej i analitycznej następujących jednostek budżetowych: Gimnazjum
  w Zabłudowie, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Zabłudowie, Szkoła Podstawowa
  w Rafałówce, Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, Szkoła Podstawowa w Białostoczku.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości, a w szczególności:
 4. a) wprowadzanie danych systematycznie i chronologicznie, nanoszenie na dokumenty numerów pozycji księgowania zgodnie z zapisami w księgach,
 5. b) kompletownie i terminowe przetwarzanie danych wprowadzonych do komputera, ich archiwizacja i zabezpieczanie przed osobami nieuprawnionymi,
 6. sporządzanie nie rzadziej niż na koniec miesiąca zestawień obrotów i sald zgodnych
  z obrotami dziennika,
 7. prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 011 Środki trwałe, konta 020 Wartości niematerialne i prawne oraz konta 013 Pozostałe środki trwałe na podstawie odpowiednich dokumentów, wprowadzanie danych na kartoteki i do ksiąg inwentarzowych, uzgadnianie danych z ewidencji pomocniczej z danymi z ewidencji księgowej jednostek,
 8. dokonywanie odpisów umorzeniowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym
  od osób prawnych oraz stosowanie stawek wg wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych i uzgadnianie z ewidencją księgową.  
 9. Wprowadzanie planu wydatków jednostek, ich zmian oraz bieżąca ewidencja konta pozabilansowego w tym zakresie.
 10. Prowadzenie ewidencji księgowej realizowanych dochodów, a w szczególności: opłat
  za wyżywienie, opłat za przedszkole, wynajem pomieszczeń itp.
 11. Uzgadnianie kont bilansowych i pozabilansowych w zakresie dochodów i wydatków.
 12. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej poprzez analizę i przygotowanie danych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
 13. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu prowadzonych spraw.
 14. Terminowe przygotowanie w programie bankowym FIRMA przelewów wynikających
  z faktur.
 15. Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek.
 16. Przekazywanie dokumentów do archiwum.
 17. Współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi gminy.
 18. Realizacja zadań obrony cywilnej zgodnie z zakresem działań określonych odrębnymi przepisami, przestrzeganie przepisów bhp i p/poż. oraz regulaminu pracy urzędu.
 19.  Wykonywanie poleceń Burmistrza i innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania stanowiska pracy zgodnie z poleceniami bezpośredniego przełożonego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) CV,
 4. c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. d) kserokopie świadectw pracy,
 6. e) kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 7. f) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności,
 8. g) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 9. h) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011r., Nr 201, poz. 1183) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Oświadczenia niezbędne do naboru powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

UWAGA: Warunkiem zawarcia z kandydatem wyłonionym w drodze naboru umowy o pracę jest  przedłożenie przed zatrudnieniem informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 2. a) praca w zespole,
 3. b) praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie,
 4. c) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do sześciu miesięcy,
 5. d) wynagrodzenie za pracę na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Zabłudowie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Burmistrza Zabłudowa z dnia 28 lutego 2014 r.

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów w zaklejonych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych” w terminie
do dnia 21 listopada 2017r. Decyduje data wpływu do urzędu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych –
  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Zabłudów, 10 listopada 2017 r.                                                               Burmistrz Zabłudowa

                                                                                                            /-/ Adam Tomanek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Halicka

Data wytworzenia: 2017-11-10

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-11-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-11-10