Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Wyniki naboru udostępniono w pliku załącznika

Or.2110.2.2018                      

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
         STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Zabłudowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul. Rynek 8,  16-060 Zabłudów

 I. Stanowisko pracy:

Podinspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Wymiar czasu pracy – 1 etat

 II. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe techniczne, preferowane w zakresie budownictwa lub drogownictwa,

b) posiadanie obywatelstwa polskiego,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) nieposzlakowana opinia,

g) umiejętność obsługi komputera i znajomość programu Microsoft Office,

 

III. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane doświadczenie związane z budownictwem, zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, remontami, umiejętności związane z kosztorysowaniem, staż pracy na stanowisku związanym z inwestycjami budowlanymi,

b) znajomość obsługi programu AutoCad, Norma PRO, systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

c) dobra znajomość topografii miasta i gminy,

d) umiejętność analizowania projektów,

e) znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów:

- ustawy o drogach publicznych,

- ustawa prawo budowlane;

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- ustawy o ochronie danych osobowych

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,

f) umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy na własnym stanowisku,

g) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność.

 IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie i sporządzanie zamówień, specyfikacji, projektów umów na wykonywanie dokumentacji projektowych inwestycji budowlanych, zgodnie z Prawem zamówień publicznych i regulacjami UM w Zabłudowie.
 2. Prowadzenie procedury administracyjnej w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji budowlano - wykonawczych, począwszy od etapu przygotowania zapytania ofertowego do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami, warunkami, w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów.
 3. Nadzór i współpraca z projektantami inwestycji budowlanych, realizowanych przez Gminę, rozliczanie umów z wykonawcami projektów budowalnych.
 4. Nadzór techniczny i współpraca z wykonawcami w realizacji gminnych inwestycji budowlanych, dbałość o rzetelne, terminowe, zgodne z dokumentacją i odpowiednimi przepisami realizowanie oraz rozliczanie umów.
 5. Odbiór techniczny zrealizowanych obiektów budowlanych, udział w pracy komisji odbioru robót budowlanych.
 6. Całościowe prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z przepisami ustawy O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i in. ustaw regulujących postępowanie.
 7. Udział i współpraca w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie na realizację gminnych inwestycji drogowych i obiektów użyteczności publicznej.
 8. Opracowywanie na potrzeby Urzędu Miejskiego sprawozdań, analiz i bieżących informacji z realizacji zadań.
 9. Opracowywanie na potrzeby Urzędu Miejskiego opinii, ekspertyz, w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji.
 10. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i nadzór nad realizacją gminnych inwestycji budowlanych, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
 11. Współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej UM w Zabłudowie w realizacji gminnych inwestycji budowlanych.
 12. Właściwe wnioskowanie, planowanie i gospodarowanie środkami określonymi w budżecie na realizowane zadania i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonanie.
 13. Przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 14. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 15. Współpraca z Urzędem Statystycznym i sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości określonej odrębnymi przepisami.
 16. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy oraz obsługa techniczna zebrań i narad z sołtysami.
 17. Czynny udział w pracach Urzędu Miejskiego związanych z wyborami do władz państwowych, samorządowych, referendum oraz spisu powszechnego.
 18. Wykonywanie innych poza wymienionymi obowiązków służbowych zleconych przez Burmistrza, Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami i Sekretarza Gminy.
 19. Przekazywanie dokumentów do archiwum.
 20. Realizacja zadań obrony cywilnej zgodnie z zakresem działań określonych odrębnymi przepisami, przestrzeganie przepisów bhp i p/poż. oraz regulaminu pracy urzędu.

 

 

 V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011r., Nr 201, poz. 1183) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Oświadczenia niezbędne do naboru powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

UWAGA: Warunkiem zawarcia z kandydatem wyłonionym w drodze naboru umowy o pracę jest  przedłożenie przed zatrudnieniem informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy
na w/w stanowisku.

 VI. Warunki pracy na stanowisku:

a) praca w zespole,

b) praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie,

c) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do sześciu miesięcy,

d) wynagrodzenie za pracę na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Zabłudowie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Burmistrza Zabłudowa z dnia 28 lutego 2014 r.

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów w zaklejonych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.” w terminie do dnia 14 maja 2018 r. Decyduje data wpływu do urzędu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych –
  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Zabłudów, 2 maja 2018 r.                                                              

 Burmistrz Zabłudowa

              /-/ Adam Tomanek

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Hankowska

Data wytworzenia: 2018-05-02

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-05-24

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-05-02