KONSULTACJE W SPRAWIE STUDIUM TRANSPORTOWEGO BIAŁOSTOCKIEGO OBSZRU FUNKCJONALNEGO

ISO

Białystok, 13 lipca 2015 r.

URB-X.671.5.2015

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późń. zmianami)

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

informuje

o przystąpieniu do konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar dziesięciu podlaskich gmin tworzących Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Z treścią powyższego dokumentu można zapoznać się w:

 • Urzędzie Miejskim w Białymstoku, Departament Urbanistyki ul. Dr I. Białówny 11, pokój nr 208, 15-437 Białystok, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.opinie.bialystok.pl oraz www.bip.bialystok.pl ,

 • Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w godzinach pracy Urzędu,

 • Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka, w godzinach pracy Urzędu,

 • Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, pok. nr 12, w godzinach pracy Urzędu,

 • Urzędzie Gminy w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, pokój nr 3, 16-061 Juchnowiec Kościelny, w godzinach pracy Urzędu,

 • Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, w godzinach pracy Urzędu,

 • Urzędzie Miejskim w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, w godzinach pracy Urzędu,

 • Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, w godzinach pracy Urzędu,

 • Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, pokój nr 4, 16-060 Zabłudów, w godzinach pracy Urzędu,

 • Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski do projektu „Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, można składać zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4 w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 05 sierpnia 2015 r. na formularzu konsultacyjnym dostępnym na ww. stronach internetowych, w następujący sposób:

 1. w formie pisemnej na adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok,

 2. drogą elektroniczną na adres: du@um.bialystok.pl,

 3. w formie ustnej do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Dr I. Białówny 11, w pokoju nr 208).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235 z póź. zmianami) wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W ramach konsultacji społecznych powyższego dokumentu odbędą się również spotkania konsultacyjne zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • w Gminie Czarna Białostocka: w dniu 20 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w USC w Czarnej Białostockiej,
  ul. Piłsudskiego 9, 16-020 Czarna Białostocka,

 • w Gminie Wasilków: w dniu 20 lipca 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
  w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,

 • w Gminie Supraśl: w dniu 21 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
  w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl,

 • w Białymstoku: w dniu 21 lipca 2015 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
  ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, sala nr 10,

 • w Gminie Choroszcz: w dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w Świetlicy OSP w Choroszczy,
  ul. Dominikańska 22, 16-070 Choroszcz

 • w Gminie Dobrzyniewo Duże: w dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy
  w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże,

 • w Gminie Turośń Kościelna w dniu 23 lipca 2015 r. o godz. 10.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna,

 • w Gminie Łapy: w dniu 23 lipca 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy,

 • w Gminie Zabłudów: w dniu 24 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów,

 • w Gminie Juchnowiec Kościelny: w dniu 24 lipca 2015 r. o godz. 14.00 w Sali wiejskiego ośrodka kultury i sportu w Koplanach, 16-061 Koplany.

  ­­    ­­  

Studium Transportowe Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego opracowano w ramach projektu „Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru

Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Romanowska

Wprowadzający: Agnieszka Romanowska

Data modyfikacji: 2015-07-14

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-07-14