Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Raport z konsultacji poniżej, w formie pliku do pobrania

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r informuję, że na terenie Gminy Zabłudów zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Projekt uchwały wraz z załącznikami i ankietą, formularzem dostępny będzie na stronie: um.zabludow.wrotapodlasia.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na stronie podmiotowej gminy Zabłudów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 grudnia 2017 r. do dnia 21 styczeń 2018r. w następujących formach:

 • Ankieta dotycząca projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.:
 1. drogą elektroniczną na adres: biuro@zabludow.pl
 2. osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, w godzinach pracy urzędu.
 • Formularz zgłaszania uwag można składać:
 1. Drogą elektroniczną na adres: um@zabludow.pl
 2. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8 z dopiskiem „REWITALIZACJA GMINY”;
 3. Osobiście do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, Referat 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8 - do sekretariatu (I piętro); w godzinach pracy Urzędu.
 • Zbieranie uwag ustnych w dniach:16 i 17 stycznia 2017r w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8 w godzinach pracy Urzędu.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się w tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizując na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Burmistrz Zabłudowa zaprasza wszystkich mieszkańców gminy i pozostałych interesariuszy do czynnego udziału w prowadzonych konsultacjach.

W ramach konsultacji nie będą rozpatrywane uwagi nie dotyczące zakresu konsultacji, tj. projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2017-12-15

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-02-27

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-12-15