Informacje ogólne

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 141, poz. 1185) uległy zmianie granice gminy Zabłudów przez włączenie do miasta Białystok następujących miejscowości:
- Dojlidy Górne,
- Kolonia Dojlidy,
- Zagórki,
- Kolonia Halickie.
W efekcie tych zmian liczba sołectw na terenie Gminy Zabłudów uległa zmniejszeniu z 49 do 46 sołectw (łącznie z Samorządem mieszkańców miasta Zabłudowa).

Działalność jednostek pomocniczych opiera się na statutach stanowiących załączniki do uchwały Nr XVI/96/96 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 9 lutego 1996 roku

Uchwała Nr XVI/96/96

Uchwała Nr XVI/96/96

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 9 lutego 1996 roku

w sprawie: uchwalenia statutów samorządów mieszkańców wsi (sołectw).

Działając na podstawie dyspozycji przepisów art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U z 1990 r. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 19, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518 z 1991 roku Nr 4, poz. 18, Nr 110, poz. 473, z 1992 roku Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499; z 1993 roku Nr 17, poz. 78; z 1994 roku Nr 86, poz. 397 i Nr 122, poz. 593 oraz z 1995 roku Nr 74, poz. 368 i Nr 124, poz. 601)

Rada Miejska w Zabłudowie uchwala:

§ 1.

Statuty samorządów mieszkańców wsi (sołectw)Gminy Zabłudów:

1. Sołectwo Aleksicze - jako Załącznik Nr 1do Uchwały

2. Sołectwo Bobrowa - jako Załącznik Nr 2 do Uchwały

3.Sołectwo Ciełuszki - jako Załącznik Nr3 do Uchwały

4. Sołectwo Dawidowicze - jako Załącznik Nr 4 do Uchwały

5. Sołectwo Dobrzyniówka - jako Załącznik Nr 5 do Uchwały

6. Sołectwo Dojlidy Górne - jako Załącznik Nr 6 do Uchwały

7. Sołectwo Kolonia Dojlidy - jako Załącznik Nr 7 do Uchwały

8. Sołectwo Halickie - jako Załącznik Nr 8 do Uchwały

9. Sołectwo Gnieciuki - jako Załącznik Nr 9 do Uchwały

10. Sołectwo Folwarki Małe - jako Załącznik Nr 10 do Uchwały

11. Sołectwo Folwarki Wielkie - jako Załącznik Nr 11 do Uchwały

12. Sołectwo Folwarki Tylwickie - jako Załącznik Nr 12 do Uchwały

13. Sołectwo Kaniuki - jako Załącznik Nr 13 do Uchwały

14. Sołectwo Kamionka - jako Załącznik Nr 14 do Uchwały

15. Sołectwo Kowalowce - jako Załącznik Nr 15 do Uchwały

16. Sołectwo Kucharówka - jako Załącznik Nr 16 do Uchwały

17. Sołectwo Kudrycze - jako Załącznik Nr 17do Uchwały

18. Sołectwo Kołpaki - jako Załącznik Nr 18 do Uchwały

19. Sołectwo Kuriany - jako Załącznik Nr 19 do Uchwały

20. Sołectwo Krynickie - jako Załącznik Nr 20 do Uchwały

21. Sołectwo Koźliki - jako Załącznik Nr 21 do Uchwały

22. Sołectwo Laszki - jako Załącznik Nr 22 do Uchwały

23. Sołectwo Łubniki - jako Załącznik Nr 23 do Uchwały

24. Sołectwo Małynka - jako Załącznik Nr 24 do Uchwały

25. Sołectwo Miniewicze - jako Załącznik Nr 25 do Uchwały

26. Sołectwo Nowosady - jako Załącznik Nr 26 do Uchwały

27. Sołectwo Olszanka - jako Załącznik Nr 27 do Uchwały

28. Sołectwo Ochremowicze - jako Załącznik Nr 28 do Uchwały

29. Sołectwo Ostrówki - jako Załącznik Nr 29 do Uchwały

30. Sołectwo Pawły - jako Załącznik Nr 30 do Uchwały

31. Sołectwo Pasynki - jako Załącznik Nr 31 do Uchwały

32. Sołectwo Protasy - jako Załącznik Nr 32 do Uchwały

33. Sołectwo Płoskie - jako Załącznik Nr 33 do Uchwały

34. Sołectwo Rafałówka - jako Załącznik Nr 34 do Uchwały

35. Sołectwo Ryboły - jako Załącznik Nr 34 do Uchwały

36. Sołectwo Rzepniki - jako Załącznik Nr 36 do Uchwały

37. Sołectwo Solniki - jako Załącznik Nr 37 do Uchwały

38. Sołectwo Skrybicze - jako Załącznik Nr 38 do Uchwały

39. Sołectwo Sieśki - jako Załącznik Nr 39 do Uchwały

40. Sołectwo Tatarowce - jako Załącznik Nr 40 do Uchwały

41. Sołectwo Zajezierce - jako Załącznik Nr 41 do Uchwały

42. Sołectwo Zacisze - jako Załącznik Nr 42 do Uchwały

43. Sołectwo Zagruszany - jako Załącznik Nr 43 do Uchwały

44. Sołectwo Zwierki - jako Załącznik Nr 44 do Uchwały

45. Sołectwo Kolonia Zabłudów - jako Załącznik Nr 45 do Uchwały

46. Sołectwo Żuki - jako Załącznik Nr 46 do Uchwały

47. Sołectwo Żywkowo - jako Załącznik Nr 47 do Uchwały

48. Sołectwo Kolonia Halickie - jako Załącznik Nr 48 do Uchwały

§ 2

1.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

2. Zarząd ogłasza uchwałę(bez załączników) przez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz przekazuje Statuty (stanowiące załącznik do uchwały)właściwym sołtysom celem ich publikacji w sołectwach przez rozplanowanie w miejscach publicznych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z wyjątkiem postanowień § 1 p. 48 (Sołectwo Kolonia Halickie), które wchodzi w życie w terminie określonym postanowieniem § 5 Uchwały Nr XVI/95/96 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 9 lutego 1996 roku w sprawie utworzenia sołectwa.

§ 4

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc postanowienie § 1 ust. 1 uchwały Nr X/41/91 Rady Gminy i Miasta w Zabłudowie z dnia 12 lutego 1991 roku w sprawie zatwierdzenia statutów samorządu mieszkańców miasta i wsi.

Przewodniczący Rady

Jan Leończuk

UCHWAŁA NR XXXIV/204/06

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie zmiany statutów samorządów mieszkańców wsi (sołectw).

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/96/96 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia statutów samorządów mieszkańców wsi (sołectw) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się punkty:

a) „6. Sołectwo Dojlidy Górne - jako Załącznik Nr 6 do Uchwały”,

b) „7. Sołectwo Kolonia Dojlidy - jako Załącznik Nr 7 do Uchwały”,

c) „48. Sołectwo Kolonia Halickie - jako Załącznik Nr 48 do Uchwały”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 wyrazy „Zarządowi Miasta i Gminy” zastępuje się wyrazami „Burmistrzowi Zabłudowa”,

b) w ust. 2 wyrazy:

- „Zarząd” zastępuje się wyrazami „Burmistrz Zabłudowa”,

- „Urzędu Miasta i Gminy” zastępuje się wyrazami „Urzędu Miejskiego w Zabłudowie”;

3) w załącznikach od Nr 1 do Nr 5 oraz od Nr 8 do Nr 47 uchwały Nr XVI/96/96 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 9 lutego 1996 roku wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 12 wyrazy „Zarząd Miasta i Gminy” zastępuje się wyrazami „Burmistrz Zabłudowa”,

b) w § 44 wyrazy „Urząd Miasta i Gminy w Zabłudowie” zastępuje się wyrazami „Urząd Miejski w Zabłudowie”,

c) w § 45 ust. 1 tiret trzeci skreśla się, a tiret czwarty (obecnie trzeci) otrzymuje brzmienie: „- Burmistrz Zabłudowa”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Teresa Teofilewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Węcławska

Wprowadzający: Małgorzata Węcławska

Data modyfikacji: 2006-04-25

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2004-07-27