Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .


Powszechność dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie realizowana jest poprzez zamieszczenie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w serwisie www Urzędu, poprzez wywieszenie jej w miejscach ogólnie dostępnych w Urzędzie.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.


Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między innymi z uwagi na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

informacji sektora publicznego lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach:

 • komercyjnych,
 • niekomercyjnych,
 • innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe czy też zainteresowane osoby.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 • Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionej na stronie BIP, wymaga zachowania następujących warunków:
  1) umieszczenia wzmianki o źródle pochodzenia wykorzystywanej informacji, poprzez wskazanie nazwy: Urząd Miejski w Zabłudowie. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia informacji;
 • 2) wskazania daty jej wytworzenia lub pozyskania;
 • 3) nie modyfikowania informacji.
 • Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

1) nie została udostępniona na stronie BIP lub na stronie internetowej Urzędu;

2) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

3) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 • Urząd Miejski w Zabłudowie , w trybie wnioskowym, określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 • Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, na stronie internetowej Gminy,a także takie które zostały udostępnione stosownie do złożonego wniosku w niezmienionej, oryginalnej formie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2017-10-16

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-03-30

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-10-16