Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Obwieszczenie
Burmistrza Zabłudowa z dnia 3 sierpnia 2017r
o podjęciu przez Radę Miejską w  Zabłudowie uchwały nr XXVII/241/2017
z dnia 13 lipca 2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 17, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777) w związku z uchwałą Nr XXVII/241/2017  Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 13 lipca 2017r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabłudów będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 13 lipca 2017r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.


W/w. uchwała dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: um.zabludow.wrotapodlasia.pl/, zakładka „Gminny Program Rewitalizacji” lub  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/, w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie w Urząd Miejski w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8 .

 

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na ww. stronach i tablicy ogłoszeń.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tomanek

Data wytworzenia: 2017-08-04

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-08-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-08-04