Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500.

Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 39 pokój Nr 215.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na dokonanie wycinki drzew lub krzewów ze wskazaniem terenu, na którym usytuowane są drzewa lub krzewy.

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Gdzie odebrać formularze:

Druk wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów (w pokoju Nr 215) lub pobrać ze strony BIP.

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej

Termin załatwienia:

  • 1 do 2 miesięcy,

  • sprawy szczególnie skomplikowane powyżej 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa.

Odwołanie składa się w sekretariacie tut. Urzędu pokój Nr 106.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532).

  • Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Andrejczuk

Wprowadzający: Adam Andrejczuk

Data modyfikacji: 2016-03-03

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2005-01-25