Stypendia i zasiłki szkolne

Udzielanie stypendiów i zasiłków szkolnych


UDZIELANIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500

Tel. centrala (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 43, pokój Nr 202

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne/zasiłek szkolny,

2. Zaświadczenia o dochodach za miesiąc sierpień:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach
  (wynagrodzenie brutto - potrącenia (wyszczególnione!!!) = wynagrodzenie netto) — przypadku osoby pracującej

 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)- w przypadku osoby bezrobotnej

 • zaświadczenie z MOPS-u o otrzymanych świadczeniach (zasiłek: stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny; dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego świadczenia pieniężnego socjalnego, obiadów) wypłacanych przez MOPS,

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa (w hektarach przeliczeniowych - przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł), składka KRUS zapłacona za III kwartał 2008 r.

 • wyroki sądowe o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów,

 • odcinek renty/emerytury oraz decyzja organu przyznającego świadczenie,

 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z prac dorywczych lub innych źródeł tj. sprzedaż ziemi, darowizna, dochody z najmu mieszkań, umowa zlecenie, umowa o dzieło.

  2.
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej :

 • na zasadach ogólnych zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za okres za okresy, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt.1 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek ZUS.

  3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu.

  4. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w sytuacji gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

  5. Zaświadczenie Dyrektora Szkoły o uczęszczaniu ucznia do szkoły

Gdzie odebrać formularze:

Druk:

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne/zasiłek szkolny można otrzymać w pokoju Nr 202 lub pobrać ze strony BIP.

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej.

Inne wskazówki i uwagi:

Aby uzyskać pomoc w/w zakresie należy podać dane uzasadniające przyznanie pomocy materialnej:

1) dochody członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

a) dochód ucznia,

b) dochód rodziców:

- z tytułu pracy zawodowej,

- z gospodarstwa rolnego,

- inne,

c) dochód innych członków rodziny,

d) łączny miesięczny dochód wszystkich członków rodziny,

e) dochód miesięczny przypadający na 1 osobę w rodzinie (dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351 zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 20008r. Nr 115, poz. 728)

2) szczególne warunki socjalne (sierota, półsierota, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba ucznia lub członków rodziny, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zdarzenie losowe, inne)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego uczniom szkół podstawowych (z wyłączeniem klas „0”,), gimnazjalnych ponadgimnazjalnych, policealnych są przyjmowane do dnia 15 września , a w przypadku słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.)

 • Uchwała Nr XXIII/153/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiezkałych na terenie Gminy Zabłudów (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2005r. Nr 104, poz. 1246)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: " > Monika Sawicka

Wprowadzający: " > Monika Sawicka

Data modyfikacji: 2010-08-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2005-02-25