Warunki zabudowy

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy.
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 214, 205

Tel. 85 7188 100 wew. 27, wew. 40

Wymagane dokumenty:

 1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 do celów opiniodawczych - 2 egzemplarze- Mickiewicza 3, Białystok (Wydział Geodezji i Kartografii):
  • mapa powinna obejmować analizowany obszar w odległości trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50 m;
  • granice terenu objętego wnioskiem, należy przedstawić na jednym egzemplarzu mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku braku mapy zasadniczej na kopii mapy katastralnej (ewidencyjnej z zachowaniem skali) wraz z zaznaczonym dostępem do drogi publicznej.
  • Warunki właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonywania uzbrojenia: Rodzaj inwestycji podany w warunkach właściwego zarządcy sieci i we wniosku o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego muszą być ze sobą zgodne, czyli posiadać taką samą nazwę:
   1. przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: zapewnienie dostarczenia wody i warunki przyłączeniowe do gminnej kanalizacji sanitarnej uzyskane od gestora sieci, tj. Referatu Gospodarki Komunalnej UM w Zabłudowie,
   2. przyłącze do sieci energetycznej: „PGE Dystrybucja S.A”, zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 j.t.) - należy dostarczyć warunki przyłączenia traktowane jak przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłącze elektroenergetyczny

W przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy przedstawić od właściwego gestora sieci powyższą informację na piśmie.

 1. W myśl art. 2 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej należy do wniosku dołączyć tytuł prawny, uprawniający do przejazdu i przechodu o charakterze trwałym, który nie ustanie wskutek wypowiedzenia stosunku prawnego przez właściciela.
 2. Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku wystąpienia o wydanie decyzji dla zabudowy rolnej siedliskowej). Dokumentem takim może być kopia ostatniej decyzji podatkowej.

Inne:

 1. rysunki określające planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych;
 2. pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Inwestora /jeśli został ustanowiony/ wraz z opłatą w wysokości 17 zł
 3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł wysokość stawki określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego.

Opłaty:

 Opłata skarbowa: Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018.1044 ze zm.) opłata skarbowa wynosi:

- za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – 107,00 zł , opłatę uiszcza się w dniu złożenia wniosku,

- w sprawach mieszkaniowych wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem dostarczenia Burmistrzowi Zabłudowa oświadczenia o zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza stanie się ostateczna i prawomocna.

Inne wskazówki, uwagi:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, zgodnej z wymaganiami § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 • określenie powierzchni sprzedaży w odniesieniu do planowanej budowy obiektu handlowego,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest on wymagany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, wraz z kopią postanowienia ustalającego jego zakres, jeżeli zostało ono wydane, umowy na media.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Kiertowicz

Data wytworzenia: 2019-02-28

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-02-28

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2005-01-28