Warunki zabudowy

Decyzja w sprawie wydania warunków zabudowy Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, stanowisko ds. planowania przestrzennego. Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500. Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 40 i 27 pokój Nr 205 i 214

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O USTALENIE

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O USTALENIE

WARUNKÓW ZABUDOWY

 1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 do celów opiniodawczych - 2 egzemplarze- ul. Mickiewicza 3, Białystok (Wydział Geodezji i Kartografii):

  • mapa powinna obejmować analizowany obszar w odległości trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50 m;

  • granice terenu objętego wnioskiem, należy przedstawić na jednym egzemplarzu mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku braku mapy zasadniczej na kopii mapy katastralnej (ewidencyjne z zachowaniem skali) wraz z zaznaczonym dostępem do drogi publicznej.

  • do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego należy dołączyć 4 - egz. map z zaznaczonym przebiegiem inwestycji.

  • Mapa ewidencji gruntów i wypis szczegółowy z ewidencji gruntów - ul. Branickiego 13 p. 208, Białystok.

  • Warunki właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonywania uzbrojenia: Rodzaj inwestycji podany w warunkach właściwego zarządcy sieci i we wniosku o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego muszą być ze sobą zgodne, czyli posiadać taką samą nazwę:

   1. do sieci energetycznej:

    • „PGE Dystrybucja S.A”, zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z poźn. zm.) należy dostarczyć warunki przyłączenia traktowane jak przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłącze elektroenergetyczny,

  • wody:

   • zapewnienie dostarczenia wody od Spółki Wodociągowej z danej miejscowości,

   • w przypadku prywatnego ujęcia zgoda właściciela/właścicieli.

   • odprowadzanie ścieków:

    • warunki przyłączeniowe do gminnej kanalizacji sanitarnej oraz zgoda podłączenia budynku do sieci;

    • wstępne zapewnienie przyjęcia ścieków socjalno bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków w gminie Zabłudów

    • w przypadku projektowanego szczelnego zbiornika na ścieki (tzw. szambo);

    • W przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy przedstawić od właściwego gestora sieci powyższą informację na piśmie.

     1. W myśl art. 2 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647) przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej należy do wniosku dołączyć tytuł prawny, uprawniający do przejazdu i przychodu o charakterze trwałym, który nie ustanie wskutek wypowiedzenia stosunku prawnego przez właściciela.

     2. Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku wystąpienia o wydanie decyzji dla zabudowy rolnej siedliskowej). Dokumentem takim może być kopia ostatniej decyzji podatkowej.

     Inne:

     1. rysunki określające planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych;

     2. pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Inwestora /jeśli został ustanowiony/ wraz z opłatą w wysokości 17 zł

     3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł wysokość stawki określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego.

     Dodatkowe informacje: pokój nr 205 i 214 nr telefonu 85 7188 100 w: 40, 27, fax 85 7188 100, w. 44, e-mail: planowanie@zabludow.pl, informacje do opłaty skarbowej: nr konta bankowego Urząd Miejski w Zabłudowie BS Zabłudów 54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

     Wniosek należy złożyć kompletny z w/w załącznikami, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-10-27

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2005-01-28