Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

UCHWALENIE LUB ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, stanowisko ds. planowania przestrzennego.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500.

Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 40 pokój Nr 205.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty są przygotowywane i opracowywane przez Urząd Miejski w Zabłudowie w toku prowadzonej procedury planistycznej.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz - brak ustalonego przepisami prawa formularza wniosku.

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie obowiązują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

W toku prowadzonej procedury planistycznej można zgłaszać wnioski po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie można zgłaszać uwagi do opracowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W toku procedury planistycznej jest organizowana publiczna dyskusja na projektem planu. Po przyjęciu przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwały w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest zaskarżenie podjętej uchwały w trybie art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym.

Inne wskazówki, uwagi:

W celu ustalenia przeznaczenia terenu można wystąpić do Rady Miejskiej w Zabłudowie z wnioskiem o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza Zabłudowa.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Polak

Wprowadzający: Zbigniew Polak

Data modyfikacji: 2005-01-28

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2005-01-28