Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

 

 

 

 1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

/W punkcie tym należy wskazać na rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 t.j.), jego podstawowe parametry techniczne (wymiary, średnice, moc), a także lokalizację względem istniejącej zabudowy./

 

 

 1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

/W punkcie tym należy podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany). Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Zalecane jest także wskazanie, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinkę drzew, a jeśli tak to jaki jej %)/

 

 

 1. Rodzaj technologii

/W punkcie tym należy opisać technologię, jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy on  tylko niektórych przedsięwzięć (instalacji)./ 

 

 

 1. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

/Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może okazać się konieczne przeprowadzenie analizy wariantów planowanego przedsięwzięcia (jeśli będzie przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko). Najczęściej porównuje się ekologiczne skutki inwestycji z sytuacją, która miałaby miejsce, jeśli by jej nie zaplanowano (tzw. wariant zerowy). Nie jest to jednak wystarczająca analiza alternatyw. W wielu przypadkach np. inwestycji liniowych, wariantuje się ich lokalizację – przedstawiając np. wariant najkorzystniejszy przyrodniczo, społeczny czy inwestorski. Wariantowanie może też dotyczyć rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp., przy czym musi być jasne które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku./

 

 

 1. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
 1. w fazie realizacji przedsięwzięcia:

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:…

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:…

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:…

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

 • elektryczną: /…/ kWh/MWh
 • cieplną: /…/ GJ/MJ

 

 1. w fazie eksploatacji/użytkowania przedsięwzięcia:

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:…

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:…

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:…

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

 • elektryczną: /…/ kWh/MWh na rok
 • cieplną: /…/ GJ/MJ na rok

 

 

/Informacje tu zawarte będą wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą a zakładem energetycznym, wodociągami, itp. Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych była na poziomie założeń do projektu budowlanego lub innej dokumentacji technicznej (operatu wodnoprawnego, projektu prac geologiczno-górniczych itp.)/

 

 

 1. Rozwiązania chroniące środowisko

/Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie będą miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów). Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego (lub innych dokumentów, jak operaty wodnoprawne). Oznacza to, że rozwiązania takie jak osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu, itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, która zostaną zastosowane (wskazane później w projekcie budowlanym) może powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko
(w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy pól elektromagnetycznych)/

 

 

 1. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
  • ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: /…/;
  • ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: /…/;
  • ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): /…/;
  • rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach): /…/;
  • ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory): /…/.

 

/Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność ograniczania uciążliwości (związanej choćby z odorami)./

 

 

 1. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110) i art. 58 –70 ustawy – Prawo ochrony środowiska zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Punkt ten nie dotyczy innych przypadków/

 

 1. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

/W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze należy ten fakt uzasadnić (nawet jeśli planowane przedsięwzięcie polega na budowie 50m odcinka kanalizacji wzdłuż asfaltowej drogi, a najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się 20km dalej./

 

 

 1. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej

/W punkcie tym należy odnieść się do przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego i zastosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych/.

 

 

 1. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

/W punkcie tym należy opisać inne inwestycje, które istnieją lub są realizowane na terenie tego samego przedsięwzięcia jak również w bliższym lub dalszym sąsiedztwie i ich wzajemne powiązania. Informacje te można zaczerpnąć z bazy danych Ekoportal, BIP gminy lub bezpośrednio na wniosek złożony do jst. Na podstawie uzyskanych informacji należy dokonać analizy czy może dojść do oddziaływań skumulowanych na etapie realizacji lub eksploatacji przedsięwzięcia. Analiza oddziaływania skumulowanego powinna obejmować  wszystkie elementy, które mogą ulec degradacji w wyniku kumulacji tych przedsięwzięć tj. emisję hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz przyrodę danego obszaru. Podczas określania oddziaływań skumulowanych między przedsięwzięciami należy brać pod uwagę te zrealizowane, aktywne, znajdujące się na terenie oddziaływania przedsięwzięcia dopiero wnioskowanego i takie dla których wydano ostateczną decyzję administracyjną, gdyż w przeciwnym razie nie może być mowy o przedsięwzięciu w znaczeniu prawnym /.

 

 1. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

/W punkcie tym należy przeanalizować możliwość wystąpienia:

- poważnej awarii w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

- katastrofy naturalnej związanej z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze. Pomocnym materiałem jest „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”, opracowany przez Ministerstwo Środowiska opublikowany na stronie internetowej: klimada.mos.gov.pl dostępny. Powyższy dokument zawiera zbiór zasad, wskazówek jak i również metodologię obliczeń uwzględniającą zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych.

- innej katastrofy budowlanej./

 

 1. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

/ w punkcie tym należy odnieść się do gospodarki odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym opisać:

 1. a) szacowane rodzaje i ilości powstających odpadów według ich kodów;
 2. b) sposoby (np. kontener, pojemnik itp.) oraz miejsca ich magazynowania, wraz
  z określeniem zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko (np. szczelne podłoże, inne zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się odpadów itp.);
 3. c) określenie sposobu dalszego postępowania z wytworzonymi odpadami.

 

 1. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

/w punkcie tym należy opisać czy realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała dokonania jakichkolwiek prac demontażowych, wyburzeniowych, likwidacyjnych obecnie występującej infrastruktury technicznej, budynków, placów i innych obiektów/.

 

 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 

 

 

……………………………                                                                          …………………………..

     /data sporządzenia/                                                                             /podpis wnioskodawcy/

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2014-02-03