Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500

Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 42 pokój Nr 2

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z:

  • potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku łączną kwotą wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

2. Wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zameldowane i przebywające w lokalu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę składania wniosku wraz:

  • zaświadczeniem z zakładu pracy o dochodzie brutto (wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ZUS /bez składki zdrowotnej/),

  • decyzją lub odcinkami ZUS lub KRUS o wysokości renty, emerytury i alimentów,

  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobranych zasiłków,

  • decyzją MOPS o przyznaniu zasiłku stałego,

  • oświadczeniem o wysokości dochodu osiągniętego z tytułu prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej,

  • umowa wynajmu, dzierżawy lub innymi dokumentami świadczącymi o osiąganym dochodzie.

Gdzie odebrać formularze:

Druki:

  • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

  • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,

można otrzymać w pokoju Nr 2 lub pobrać ze strony BIP.

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania. Odwołanie należy składać w pokoju Nr 2 /parter/.

Inne wskazówki, uwagi:

Do dochodów nie wlicza się dodatków od sierot zupełnych (chyba, że już zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu), zasiłków pielęgnacyjnych oraz pobieranych z pomocy społecznej zasiłków okresowych, jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń w naturze,

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r, Nr 71, poz. 734) i Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Wiercińska

Wprowadzający: Teresa Wiercińska

Data modyfikacji: 2005-02-22

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2004-12-13