Ogłoszenie o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach inwestycji drogowej Gminy Zabłudów

Budowa drogi powiatowej Nr 1476B Sobolewo – Kuriany, drogi gminnej Nr 106899B Kuriany - Sobolewo i drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 317 i nr 310, planowanej do realizacji w m. Kuriany w gm. Zabłudów w powiecie białostockim.

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), Gmina Zabłudów jako zarządca drogi powiatowej Nr 1476B Sobolewo - Kuriany, drogi gminnej Nr 106899B Kuriany - Sobolewo i drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 317 i nr 310 w m. Kuriany w gm. Zabłudów, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach inwestycji pod nazwą:

 

Budowa drogi powiatowej Nr 1476B Sobolewo – Kuriany, drogi gminnej Nr 106899B Kuriany - Sobolewo i drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 317 \i nr 310, planowanej do realizacji w m. Kuriany w gm. Zabłudów w powiecie białostockim.

 

Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

 

Gmina Zabłudów informuje ponadto:

  1. stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)     urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)     linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

  1. stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,             a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, o której mowa w art. 39 ust. 7a ustawy o drogach publicznych, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom;
  2. stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a – 7f ustawy o drogach publicznych;

 

Dodatkowe informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać podnumerem telefonu: 85 71 88 100 w. 27.

 

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie:

                                                            http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Romanowska

Data wytworzenia: 2017-03-08

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-03-08

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-08