Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

obejmującej budowę drogi gminnej 2KD-L w zakresie nawierzchni jezdni, rowów odwadniających, chodników, budowę zjazdów, przepustów, przebudowę drenażu i sieci teletechnicznej, budowę skrzyżowania ww. drogi gminnej z drogą krajową nr 19, przebudowę drogi krajowej nr 19 na odcinku od km 73+665 do km 74+047

 AR.6740. 3. 31. 2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Zabłudowa, złożony w dniu 16.12.2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej 2KD-L w zakresie nawierzchni jezdni, rowów odwadniających, chodników, budowę zjazdów, przepustów, przebudowę drenażu i sieci teletechnicznej, budowę skrzyżowania ww. drogi gminnej z drogą krajową nr 19, przebudowę drogi krajowej nr 19 na odcinku od km 73+665 do km 74+047, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, pasa do skrętu w lewo, wysp dzielących, zatok autobusowych, chodników, zjazdów, przepustów i przebudowę sieci gazowej, wycinki drzew, na działkach o nr ew. geod. 353/8 i 593 obręb 94 Zabłudów, gm. Zabłudów, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

 

obręb 94 Zabłudów:

nr geod. 353/6 na działki 353/8, 353/7 i 353/9.

 

Działka przewidziana do włączenia w pas drogi gminnej:

nr 353/8 obręb 94 Zabłudów, gm. Zabłudów.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 13.01.2017 r. do dnia 27.01.2017 r.

         W terminie do dnia 03.02.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

 

 

z up. Starosty

E. Karina Kurzewska - Dyrektor

Wydziału Architektury.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Kurzewska

Data wytworzenia: 2017-01-12

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-01-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-01-12