Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.; 2) mężczyzn urodzonych w latach 1995 - 1999, którzy nie po siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3) osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej n iezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji woj skowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wn iosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 4) kobiet y urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifik acji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medyc znych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące st udentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkow i stawienia się do kwalifikac ji wojskowej ( Dz. U. poz. 944 ); 5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowe

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wojewoda Podlaski

Data wytworzenia: 2019-01-18

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-02-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2019-01-18