O B W I E S Z C Z E N I E AR.6740. 3. 6. 2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 1476B, drogi gminnej nr 106899B i drogi gminnej bez numeru, zjazdów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i obiektów inżynierskich na działkach o nr geod.: 344, 334/2, 320/2, 73/13, 317, 310, 309/2 , 179/8, 178/14, 390/2, 88/45, 75/21, 88/43, 87/21, 74/5, 73/40, 73/42, 76/6, 76/4, 124/2, 329/2, 86/7, 87/20, 88/42, 178/11 176/5, 175/9, 174/15, 174/17, 173/1, 170/7, 167/4, 166/4, 165/1, 163/4, 333, 161/9, 205/20, 159/6, 158/12, 158/14, 157/13, 157/15, 157/17, 157/19, 155/5, 334/2, 334/1, 152/5, 147/5, 147/7, 145/1, 143/4, 142/3, 140/4, 138/9, 137/7, 136/9, 134/4, 132/4, 131/4, 321/4, 89/7, 320/1, 169/4, 157/22,157/24, 155/8, 154/10, 154/12, 150/7, 148/10, 144/6, 135/12, 130/3, 77/9, 89/5, 79/26, 79/24, 79/22, 79/20, 171/11, 356/3 w obrębie 21 Kuriany, gm. Zabłudów oraz na działce 76 w obrębie 25 Zagórki, gm. Białystok - przewidzianej do czasowego zajęcia na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej.

AR. 6740. 3. 6. 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 25.04.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Zabłudowa, złożonego w dniu 27.01.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 1476B, drogi gminnej nr 106899B i drogi gminnej bez numeru, zjazdów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i obiektów inżynierskich na działkach o nr geod.: 344, 334/2, 320/2, 73/13, 317, 310, 309/2 , 179/8, 178/14, 390/2, 88/45, 75/21, 88/43, 87/21, 74/5, 73/40, 73/42, 76/6, 76/4, 124/2, 329/2, 86/7, 87/20, 88/42, 178/11 176/5, 175/9, 174/15, 174/17, 173/1, 170/7, 167/4, 166/4, 165/1, 163/4, 333, 161/9, 205/20, 159/6, 158/12, 158/14, 157/13, 157/15, 157/17, 157/19, 155/5, 334/2, 334/1, 152/5, 147/5, 147/7, 145/1, 143/4, 142/3, 140/4, 138/9, 137/7, 136/9, 134/4, 132/4, 131/4, 321/4, 89/7, 320/1, 169/4, 157/22,157/24, 155/8, 154/10, 154/12, 150/7, 148/10, 144/6, 135/12, 130/3, 77/9, 89/5, 79/26, 79/24, 79/22, 79/20, 171/11, 356/3 w obrębie 21 Kuriany, gm. Zabłudów oraz na działce 76 w obrębie 25 Zagórki, gm. Białystok - przewidzianej do czasowego zajęcia na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej.

Zakres robót budowlanych zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

 1. budowę drogi powiatowej nr 1476B, drogi gminnej nr 106899B i drogi gminnej bez numeru w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, przebudowy skrzyżowań,
 2. budowę zjazdów,
 3. budowę wiat przy przystankach komunikacji zbiorowej,
 4. budowę wiaty na rowery,
 5. budowę kanalizacji deszczowej,
 6. budowę przepustów i przebudowy istniejącego przepustu,
 7. przebudowę mostu na rzece Biała,
 8. budowę rowów odprowadzających wody opadowe z drogi,
 9. budowę drenażu,
 10. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 11. budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 12. przebudowę sieci wodociągowej,
 13. przebudowę sieci energetycznej nn kablowo – napowietrznej i oświetleniowej,
 14. budowę sieci oświetleniowej,
 15. przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
 16. wycinkę drzew i krzewów,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości w obrębie 21 Kuriany, gm. Zabłudów:

nr geod. 329 na działki 329/2 i 329/1,         nr geod. 124 na działki 124/2 i 124/1,

nr geod. 76/1 na działki 76/6 i 76/5,           nr geod. 76/2 na działki 76/4 i 76/3,

nr geod. 73/2 na działki 73/42 i 73/41,       nr geod. 73/4 na działki 73/40 i 73/39,

nr geod. 74/3 na działki 74/5 i 74/4,           nr geod. 75/12 na działki 75/21 i 75/20,

nr geod. 87/1 na działki 87/21 i 87/20,       nr geod. 88/1 na działki 88/43 i 88/42,

nr geod. 88/24 na działki 88/45 i 88/44,     nr geod. 390 na działki 390/2 i 390/1,

nr geod. 79/5 na działki 79/20 i 79/19,       nr geod. 79/4 na działki 79/22 i 79/21,

       nr geod. 79/3 na działki 79/24 i 79/23,       nr geod. 79/13 na działki 79/26 i 79/25,

nr geod. 77/7 na działki 77/9 i 77/8,           nr geod. 135/5 na działki 135/12 i 135/11,

nr geod. 144 na działki 144/6 i 144/5,         nr geod. 148/4 na działki 148/10 i 148/9,

nr geod. 150/1 na działki 150/7 i 150/6,       nr geod. 154/3 na działki 154/12 i 154/11,

nr geod. 154/7 na działki 154/10 i 154/9,     nr geod. 155/6 na działki 155/8 i 155/7,

nr geod. 157/20 na działki 157/24 i 157/23, nr geod. 157/18 na działki 157/22 i 157/21,

nr geod. 169 na działki 169/4 i 169/3,           nr geod. 171/6 na działki 171/11 i 171/10,

nr geod. 179/1 na działki 179/8 i 179/7,       nr geod. 178/12 na działki 178/14 i 178/13.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej nr 1476B, w obrębie 21 Kuriany, gm. Zabłudów: 178/14, 179/8, 171/11, 169/4, 157/22, 157/24, 155/8, 154/10, 154/12, 150/7, 148/10, 144/6, 135/12, 77/9, 89/5, 130/3.

Działki przewidziane do włączenia w pasy dróg gminnych w obrębie 21 Kuriany, gm. Zabłudów: 79/26, 79/24, 79/22, 79/20, 390/2, 88/45, 75/21, 88/43, 87/21, 309/2, 74/5, 76/6, 76/4, 73/42, 73/40, 124/2, 329/2, 73/13.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.

 

         Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

 

z up. Starosty Anna Misiuk

– Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-05-11

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-05-12

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-15