O B W I E S Z C Z E N I E AR. 6740. 3. 31. 2016

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej 2KD-L w zakresie nawierzchni jezdni, rowów odwadniających, chodników, budowę zjazdów, przepustów, przebudowę drenażu i sieci teletechnicznej, budowę skrzyżowania ww. drogi gminnej z drogą krajową nr 19, przebudowę drogi krajowej nr 19.

AR. 6740. 3. 31. 2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 14.02.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Zabłudowa, złożonego w dniu 16.12.2016 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej 2KD-L w zakresie nawierzchni jezdni, rowów odwadniających, chodników, budowę zjazdów, przepustów, przebudowę drenażu i sieci teletechnicznej, budowę skrzyżowania ww. drogi gminnej z drogą krajową nr 19, przebudowę drogi krajowej nr 19 na odcinku od km 73+665 do km 74+047, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, pasa do skrętu w lewo, wysp dzielących, zatok autobusowych, chodników, zjazdów, przepustów i przebudowę sieci gazowej, wycinki drzew, na działkach o nr ew. geod. 353/8 i 593 obręb 94 Zabłudów, gm. Zabłudów, zgodnie  z projektem zagospodarowania terenu,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

 

obręb 94 Zabłudów:

nr geod. 353/6 na działki 353/8, 353/7 i 353/9.

 

Działka przewidziana do włączenia w pas drogi gminnej:

nr 353/8 obręb 94 Zabłudów, gm. Zabłudów.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

 

 

 

z up. Starosty
/-/ E. Karina Kurzewska

 Dyrektor Wydziału Architektury.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Kurzewska

Data wytworzenia: 2017-02-16

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-02-16

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-02-16