Wybór oferty na uprzątnięcie wywrotów drzew

Termin ważności strony 2012-04-30

RGiGG.6131.23.2012

Zabłudów, dnia 29 marca 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Zabłudowa uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania w którym nie miały zastosowania przepisy zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), na zadanie dotyczące „Uprzątnięcia wywrotów drzew z działki 113/3 w Zabłudowie”, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Janusz Stankiewicz, ul Cerkiewna 3, 16-060 Zabłudów

za cenę 70,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)

Oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ spełniała wszystkie wymagane elementy oraz oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę wykonania usługi zawierającą wartość pozyskanego drewna.

Streszczenie oceny i porównywanie ofert:

Numer oferty

Zaoferowana kwota

1

70,00 zł

2

0,00 zł

3

20,00 zł

Oferty złożyli następujący oferenci:

1. Janusz Stankiewicz - zam. Zabłudów

2. Jarosław Zawadzki – zam. Zabłudów-Kolonia

3. Franciszek Samsonowicz – zam. Zabłudów

Umowa w sprawie wykonania zadania zostanie zawarta zgodnie z art. 734 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.)


OGŁOSZENIE

Zapraszamy do składania oferty dotyczącej wykonania na działce nr 113/3 (teren Parku Dworskiego) w obrębie miasta Zabłudów, stanowiącej własność Gminy Zabłudów robót polegających na:

1. Uprzątnięciu wywrotów drzew w ilości 2 szt. w tym:

- topola o obwodzie pnia 340 cm

- wierzba o obwodzie pnia 150 cm

Informuję jednocześnie, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Wynagrodzeniem za wykonanie zlecenia będzie zaoferowana cena wykonania usługi, która będzie zawierać wartość pozyskanego drewna. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenę zawarta będzie umowa.

Wymagany termin realizacji zlecenia 15 kwietnia 2012 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w terminie do 15 marca 2012 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na uprzątnięcie wywrotów drzew z działki 113/3 w Zabłudowie”

W przedmiotowej sprawie proszę kontaktować się z Panem Adamem Andrejczukiem pracownikiem Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w pok. 215 II p. tel. 85 7188 100 wew. 39 w godz. 700-1500 gdzie można pobrać druk formularza ofertowego oraz zapoznać się z warunkami umowy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Andrejczuk

Wprowadzający: Adam Andrejczuk

Data modyfikacji: 2012-03-30

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-02-27