Nowe zasady dowozu uczniów do szkół

Untitled

Dotyczy: dowozu dzieci do szkół w Gminie Zabłudów w roku szkolnym 2016/2017

Drodzy Rodzice

Gmina Zabłudów informuje, że z dniem 1 września 2016 roku dowóz dzieci do szkół będzie odbywał się środkami komunikacji publicznej na zasadzie zakupu biletów miesięcznych.

W związku z powyższym przedstawiam zasady zapewniania i organizowania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum ustalone na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. 2015 poz. 2156 z późn. zm

Zgodnie z art. 17 ust. 2 w/w. ustawy droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

  • 3 km w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych,

  • 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Zatem jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza powyższe odległości, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) gmina zakupi danemu uczniowi bilet miesięczny.

Natomiast zgodnie z art. 14 a ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty jeżeli droga dziecka pięcioletniego i sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole lub do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km należy zapewnić bezpłatny transport i opiekę dziecku lub dokonać zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Wniosek rodziców na zakup biletów dzieciom realizującym obowiązek szkolny w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie najpóźniej do 29 lipca 2016 r. Druki wniosków do pobrania w sekretariatach szkół, Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz na stronie: http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

Od 1 września 2016 roku dla uczniów:

  • nie spełniających warunków opisanych wyżej (odległość miejsca zamieszkania od szkoły),

  • nie zamieszkałych na terenie Gminy Zabłudów,

  • oraz dla tych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli lub kontynuują naukę w szkołach innych niż prowadzone przez Gminę Zabłudów,

nie dokonujemy zakupu biletów miesięcznych. W tych przypadkach rodzice będą mogli samodzielnie zakupić bilety miesięczne w punktach sprzedaży przewoźnika wykonującego autobusowe przewozy pasażerskie na terenie Gminy Zabłudów.

Burmistrz Zabłudowa

………………………. dnia,…………………….

…………………………………

/imię i nazwisko wnioskodawcy - rodzica/

opiekuna prawnego dziecka/

……………………………….

/adres/

……………………………….

/telefon/

Burmistrz Zabłudowa

ul. Rynek 8

16 - 060 Zabłudów

Wniosek rodziców na zakup biletów dzieciom realizującym obowiązek szkolny w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum

Zwracam się z prośbą o zakup szkolnego biletu miesięcznego na komunikację publiczną dla syna/córki*:

  1. …………………………………………………………………….. ur. …………………………………...

/imię i nazwisko dziecka/ /data i miejsce urodzenia dziecka/

zam. ………………………………………………………………………………………………………..

/adres zameldowania - miejsce zamieszkania/

nr legitymacji szkolnej** …………………………………………... klasa ………………………………

stopień niepełnosprawności* ……………………………………………………………………………...

/jeżeli występuje wpisać symbol przyczyny niepełnosprawności/

do szkoły ………………………………………………………………………………………………… .

/dane szkoły prowadzonej przez Gminę Zabłudów, do której będzie uczęszczało dziecko, nazwa, numer i adres/

  1. …………………………………………………………………….. ur. …………………………………...

/imię i nazwisko dziecka/ /data i miejsce urodzenia dziecka/

zam. ………………………………………………………………………………………………………..

/adres zameldowania - miejsce zamieszkania/

nr legitymacji szkolnej** …………………………………………... klasa ………………………………

stopień niepełnosprawności* ……………………………………………………………………………...

/jeżeli występuje wpisać symbol przyczyny niepełnosprawności/

do szkoły ………………………………………………………………………………………………… .

/dane szkoły prowadzonej przez Gminę Zabłudów, do której będzie uczęszczało dziecko, nazwa, numer i adres/

  1. …………………………………………………………………….. ur. …………………………………...

/imię i nazwisko dziecka/ /data i miejsce urodzenia dziecka/

zam. ………………………………………………………………………………………………………..

/adres zameldowania - miejsce zamieszkania/

nr legitymacji szkolnej** …………………………………………... klasa ………………………………

stopień niepełnosprawności* ……………………………………………………………………………...

/jeżeli występuje wpisać symbol przyczyny niepełnosprawności/

do szkoły ………………………………………………………………………………………………… .

/dane szkoły prowadzonej przez Gminę Zabłudów, do której będzie uczęszczało dziecko, nazwa, numer i adres/

Oświadczam, że:

  1. syn/córka* jest zameldowany/a na terenie Gminy Zabłudów na pobyt stały/czasowy*.

  2. zobowiązuje się informować Gminę Zabłudów o każdorazowej zmianie powyższych danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązku szkolnego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm

…………………………………….

/podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka/

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku nieposiadania legitymacji na moment składania wniosku dane w tym zakresie należy uzupełnić niezwłocznie po otrzymaniu legitymacji

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2016-06-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-20