Aktualności

 • Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

  2019-01-18 20:53:02

  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.; 2) mężczyzn urodzonych w latach 1995 - 1999, którzy nie po siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3) osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej n iezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji woj skowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wn iosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 4) kobiet y urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifik acji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medyc znych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące st udentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkow i stawienia się do kwalifikac ji wojskowej ( Dz. U. poz. 944 ); 5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowe

 • Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego

  2018-12-10 08:55:27

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku

  2018-10-24 16:29:23

  Postępowanie w sprawie przebudowy drogi gminnej 106 863B warz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa kanału technologicznego.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

  2018-09-21 14:23:41

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19.

 • Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

  2018-05-25 10:14:54

  w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody w Hotelu Bobrowa

 • Decyzja, postanowienie i obwieszenie Marszałka Województwa Podlaskiego

  2018-03-14 08:59:44

  w sprawie nr DIT.III.7440.17.2018 dotyczącej opracowania pt. „Projekt Robót Geologicznych. Wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi krajowej S19 na odcinku Kuźnica – Sokółka – Korycin oraz aktualizacja Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km, z podziałem na 4 części. Część 3: odcinek Choroszcz – Ploski, długość ok. 42 km drogi klasy S, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka, długości ok. 13,3 km. Wariant 3”.

 • Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu dokumentacji związanej z przedłuzeniem eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie

  2018-03-12 07:48:44

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

  2018-02-06 14:53:03

  o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 8 grudnia 2017 r., znak: TGD/PT3/03.157.2016/9591/2017 (uzupełniony ostatecznie w dniu 30 stycznia 2018 r.) złożony przez Pana Marka Rytlewskiego Dyrektora Transprojektu Gdańskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zabytkowej 2, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, dotyczący zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt Robót Geologicznych. Wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi krajowej S19 na odcinku Kuźnica – Sokółka – Korycin oraz aktualizacja Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km, z podziałem na 4 części. Część 3: odcinek Choroszcz – Ploski, długość ok. 42 km drogi klasy S, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka, długości ok. 13,3 km. Wariant 3”.

 • Uproszczone plany urządzenie lasów

  2017-10-04 10:30:04

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO AB-I.7820.4.6.2017.AS

  2017-07-06 10:49:36

  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek II od km 8+462 do km 32+614 (na terenie gminy Zabłudów, gminy Narew, gminy Hajnówka) oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2016-07-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-07-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-07-01

Rejestr zmian