Poleć innym:

Obwieszczenia i informacje innych instytucji i organów

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIT-III.7440.7.2021

  2021-03-10 15:01:39

  Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na potrzeby wykonania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla projektu i budowy drogi S19 na odcinku od węzła Białystok południe (bez węzła) - Ploski.

 • Zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  2021-03-10 14:50:09

  Postępowanie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Choroszcz - Ploski wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze - Kuriany - Grabówka oraz budową i przebudową dróg innej kategorii i niezbędnej infrastruktury.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WPN.420.100.2020.PS

  2021-02-17 12:25:47

  Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 110/1 położonej w obrębie 21 Kuriany w gminie Zabłudów.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WPN.420.5.2021.BMC.

  2021-02-17 12:21:51

  Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 286 położonej w obrębie ewidencyjnym 94 Zabłudów na obszarze miasta Zabłudów.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WPN.420.2.2021.PS.

  2021-02-17 12:18:29

  postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 79/3 położonej w obrębie 40 Skrybicze w gminie Zabłudów

 • Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr BI.RUZ.4210.82.2020

  2020-12-16 12:07:20

  Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno - prawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 476/1 w Kamionce

 • Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych

  2020-12-07 13:36:22

  Dotyczy badań na trasie planowanej do budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) i odcinka drogi krajowej nr 65 od węzła Białystok Południe do miejscowości Grabówka.

 • Informacja Starosty Białostockiego o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów: Laszki, Solniki, Żuki

  2020-07-09 15:38:18

  Projekty będą wyłożony w terminie od 22 czerwca do 10 lipca 2020r w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul J.K Branickiego 13 w Białymstoku.

 • Informacja o zakończeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

  2020-03-30 14:43:01

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 lutego 2020r

  2020-02-17 10:20:32

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Niewodnica Nargilewska - Wojszki.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

  2019-09-16 15:00:11

  Postępowanie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Choroszcz - Ploski wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze - Kuriany - Grabówka.

 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego nr AR.6740.3.6.2019

  2019-08-20 13:46:09

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 106863b Kudrycze – Pasynki – Zabłudów na odcinku od km 0+043 do km 2+971 oraz od km 3+705.5 do km 7+500 wraz z przebudową i budową przepustów, budową kanału technologicznego, przebudową sieci telekomunikacyjnej kablowej, przebudową i budową rowów przydrożnych, budową zjazdów,

 • Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

  2019-02-01 14:06:50

  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.; 2) mężczyzn urodzonych w latach 1995 - 1999, którzy nie po siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3) osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej n iezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji woj skowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wn iosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 4) kobiet y urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifik acji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medyc znych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące st udentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkow i stawienia się do kwalifikac ji wojskowej ( Dz. U. poz. 944 ); 5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowe

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku

  2018-10-24 16:29:23

  Postępowanie w sprawie przebudowy drogi gminnej 106 863B warz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa kanału technologicznego.

 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego Ar.6740.3.19.2018

  2018-10-12 14:44:53

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Pasynki - Zagruszany (gm. Zabłudów) .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-08-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2019-08-23